Termeni și condiții

Termenii și condițiile de utilizare a site-ului marinablu.ro

REAL ESTATE INVESTMENT SRL a pus la dispoziția utilizatorilor, în scopul informării imediate, corecte și complete, site-ul marinablu.ro
Utilizarea site-urilor implică acceptarea implicită și necondiționată a Termenilor și Condițiilor Generale prezentate în cele ce urmează.

Drepturi de proprietate intelectuală

REAL ESTATE INVESTMENT SRL deține drepturile de proprietate intelectuală referitor la toate informaţiile furnizate pe aceste web-site-uri inclusiv, dar fără a se limita la: informații despre servicii, imagini, fotografii, grafică, mărci înregistrate, certificate, etc.
REAL ESTATE INVESTMENT SRL permite vizualizarea și utilizarea materialelor prezentate pe site-uri în scop personal, fără a le folosi în scop comercial, și cu condiția respectării drepturilor de autor.
Conținutul site-urilor nu pot fi modificate sau reproduse. Este interzis transferul, introducerea, modificarea ori ştergerea datelor sau a altor materiale conţinute în aceste site-uri sau restricţionarea accesului către acestea şi/sau legarea acestor site-uri de alte site-uri/pagini de web fără acordul expres al REAL ESTATE INVESTMENT SRL. Orice utilizare neautorizată a conținutului acestor site-uri, a mărcilor și logourilor REAL ESTATE INVESTMENT SRL dar şi a simbolurilor asociate constituie o încălcare a legislației drepturilor de autor și a legislației în vigoare.

Limitarea răspunderii 

Toate informațiile prezentate pe aceste site-uri au caracter strict informativ. REAL ESTATE INVESTMENT SRL nu îşi asumă responsabilitatea referitor la corectitudinea sau integralitatea informaţiilor publicate pe aceste site-uri. Conținutul site-urilor nu are rolul de a oferi consultanţă de specialitate şi nicio informaţie publicată pe acest site nu va fi interpretată în acest sens.

REAL ESTATE INVESTMENT SRL își rezervă dreptul de a modifica în orice moment, și fără nicio notificare prealabilă, conținutul site-urilor, (informații, imagini, servicii, tarife, anunțuri, etc.).

REAL ESTATE INVESTMENT SRL nu răspunde pentru nici un prejudiciu direct sau indirect, de orice fel, (inclusiv, dar fără a se limita la pierderi financiare, profit nerealizat) izvorâte în orice mod din folosirea în orice fel a informaţiilor/serviciilor conţinute de aceste site-uri, inclusiv din pretenţii ale terţilor cu privire la utilizarea acestor pagini web.

Totodată, REAL ESTATE INVESTMENT SRL nu garantează funcționarea fără întreruperi și nu răspunde pentru daunele ce ar putea rezulta din folosirea sau descărcarea materialelor conţinute pe aceste site-uri.

Protecţia datelor cu caracter personal

Potrivit Regulamentului European 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date orice persoană fizică are dreptul la protecția datelor cu caracter personal care o privesc. Scopul principal al Regulamentului este creșterea nivelului de protecție a datelor personale și crearea unui climat de încredere care să permită fiecărei persoane controlul asupra propriilor date.

Înțelesul unor termeni:

Client: persoana fizică sau juridică care solicită operatorului REAL ESTATE INVESTMENT SRL prestarea serviciilor pe care compania este autorizată a le presta.

Date cu caracter personal: orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (“persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Durata prelucrării: perioada de desfășurare a contractului de furnizare/prestare a serviciilor pe care compania este autorizată să le presteze, cuprinsă între data încheierii contractului și data emiterii ultimei facturi.

Operator: REAL ESTATE INVESTMENT SRL- operatorul/furnizorul serviciilor, în scopul îndeplinirii obiectului de activitate și al contractelor încheiate cu clienții, va prelucra date cu caracter personal.

Prelucrare: orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.

Scopul prelucrării: încheierea/modificarea și executarea contractelor de furnizare/prestare a serviciilor dintre REAL ESTATE INVESTMENT SRL și clienți, emiterea facturilor pentru serviciile prestate, recuperarea creanțelor rezultate din aceste contracte, dar și soluționarea petițiilor/solicitărilor clientului și acordarea asistenței în legătură cu activitatea desfăşurată de REAL ESTATE INVESTMENT SRL.

Drepturile clientului

Dreptul la informare și acces: clientul are dreptul de a obține din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc și informații despre activitățile de prelucrare a acestora.

Dreptul la rectificare: clientul are dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete sau inexacte.

Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”): persoanele vizate au dreptul ca datele lor cu caracter personal să fie șterse și să nu mai fie prelucrate, în cazul în care datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru scopurile în care au fost colectate sau prelucrate, în cazul în care persoanele vizate și-au retras consimțământul pentru prelucrare sau în cazul în care acestea se opun prelucrării datelor cu caracter personal care le privesc sau în cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal ale acestora nu este conformă cu legislația în vigoare.

Dreptul la restricționarea prelucrării: clientul are dreptul de a obține din partea operatorului restricționarea prelucrării în cazul în care persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor, dacă prelucrarea este ilegală, în cazul în care  operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării sau când  persoana vizată s-a opus prelucrării.

Dreptul la portabilitatea datelor: clientul are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc și pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământ sau pe un contract și dacă prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

Dreptul de opoziție: clientul  are dreptul de a se opune, din motive legate de situația particulară în care se află, prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri sau în scopul marketingului direct. Operatorul nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care operatorul demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Dreptul de a depune plangere: în situaţia în care consideră că datele nu au fost prelucrate conform legii clientul poate depune plângere față de modalitatea de prelucrare a  datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Dreptul de retragere a consimțământului: în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul clientului/utilizatorului, acesta poate fi retras oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă.

Prelucrarea datelor cu caracter personal de către REAL ESTATE INVESTMENT SRL

REAL ESTATE INVESTMENT SRL prelucrează date cu caracter personal, (numele, prenumele, sexul, data și locul nașterii, cetățenia, adresa de domiciliu, e-mail, etc.) existente în contractele în care REAL ESTATE INVESTMENT SRL este parte sau cele existente în documentele/informările/solicitările transmise de către utilizator/colaborator.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în temeiul legii, prin mijloace automatizate și manuale, cu respectarea cerinţelor legale şi în condiţii care să asigure securitatea, confidenţialitatea şi respectarea drepturilor persoanelor vizate.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopul îndeplinirii de către REAL ESTATE INVESTMENT SRL a obligațiilor asumate pe tot parcursul derulării contractului de furnizare/prestare sau a colaborării, potrivit legislației specifice. 

Prelucrarea datelor personale se efectuează de către REAL ESTATE INVESTMENT SRL și de către colaboratori și parteneri, strict în uzul relației dintre client și REAL ESTATE INVESTMENT SRL, cu respectarea cerințelor de securitate a prelucrării datelor cu caracter personal.

Scopul constituirii bazei de date a REAL ESTATE INVESTMENT SRL Constanța îl reprezintă încheierea și executarea contractelor de furnizare/prestare a serviciilor pe care compania este autorizată să le presteze, emiterea facturilor pentru serviciile prestate,  recuperarea creanțelor rezultate din aceste contracte, dar și soluționarea petițiilor/solicitărilor clienților/utilizatorilor și acordarea asistenței în legătură cu activitatea desfăşurată de REAL ESTATE INVESTMENT SRL.

Deasemenea, REAL ESTATE INVESTMENT SRL Constanța prelucrează datele personale ale clienților proprii, în temeiul legii, cu bună-credință, în scopuri legitime, pentru informarea clienților, prin diverse mijloace de comunicare (poștă, e-mail, SMS sau orice alt mijloc de comunicare).

Clienții care apelează Dispeceratul REAL ESTATE INVESTMENT SRL își exprimă acordul pentru prelucrarea datelor personale. Aceste date furnizate prin intermediul liniei telefonice sunt prelucrate în scopul analizării solicitărilor clienților și pentru îmbunătățirea calității serviciilor în legătură cu contractul de furnizare/prestare a serviciului —-

În cazul optării pentru plata online, procesarea datelor se face pe serverele companiei care furnizează aceste servicii . REAL ESTATE INVESTMENT SRL nu solicită și nu stochează date referitoare la cardul dumneavoastră.

REAL ESTATE INVESTMENT SRL se obligă să notifice/informeze clienții despre măsurile luate în cazul în care aceștia  uzează de dreptul la rectificarea sau ștergerea datelor, sau atunci când solicită restricționarea prelucrării datelor. 

REAL ESTATE INVESTMENT SRL Constanța păstrează informațiile personale colectate pe perioada de desfășurare a activității societății utilizând politici și proceduri de securitate adecvate pentru asigurarea securității acestor date.

Refuzul dumneavoastră nejustificat față de prelucrarea datelor personale în condițiile și termenii menționați prin prezenta informare determină imposibilitatea furnizării serviciilor contractuale.

În lipsa acordului dvs. expres REAL ESTATE INVESTMENT SRL nu utilizează datele dv. personale în scop de publicitate, de promovare a produselor și serviciilor, de cercetare de piață sau de statistică, în numele operatorului sau al unui terț.
Scroll to Top